Где клиент?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Где клиент?

Светлана-2
- ??? ? ??? ??????? ???? ? ?????? ??????????
- ??? ????????
- ????? ????????

?????????? ? ??????????????,
? ?? ????????? ???????? ????? ????? ???????? ? ???????.
_________________
?-???? ????????
ICQ 292.593.973
TEL (905) 2039072
TEL (926) 214?16?17
TEL (095) 136_30_41


?? ?????????? ?????????? ?????,  ?-p  ??????  ??????  ??????,????  ????  ?
"???????????????????????????????????.???????,????????????
???????-???????????????????????????,?????,???????,????????.
??????????? ? ???, ????? ?????????? ?????? ??? ? ??????".
??????UserID?Password
??????????. b.?.????????? c ????? ?? ????????? ??????? ?? ??? ? ????? ???.
3.?Internet???????????????????????WEB-
???? ?  ????????????????  ?????/???????? ???  ????  ??? ?????.  ?  ?????????_______________________________________________
Help-gnu-emacs mailing list
[hidden email]
http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/help-gnu-emacs